براى آن که دچار افسردگى و حال گرفتکى نشوى توصیه مى کنم که: :: پانیذ


براى آن که دچار افسردگى و حال گرفتکى نشوى توصیه مى کنم که:

درخواست حذف این مطلب

به رضاى الله و قضا و قدر الهى راضى باش، ن یتى از تقدیر برایت هیچ نتیجه اى جز افسردگى ندارد.

تا مى توانى از گناه بپرهیز و هیچ گناهى را بدون توبه رها مکن؛زیرا هر گناهى لکه اى سیاه بر قلبت باقى مى گذارد که مایه افسردگى مى گردد.

از ى کینه به دل نگیر،کینه قلبت را ضعیف و دلت را سیاه مى کند و در فکر انتقام هم نباش،حساب و کتاب بندگان الله را به خودش واگذار کن و مطمئن باش که او بهتر از تو برایت انتقام مى گیرد.

از حسادت و بدخواهى بپرهیز،حسادت قبل از هر چیزى آرامش خودت را برهم مى زند،براى خواهر و برادر مسلمانت دعاى خیر و برکت کن که فرشتگان دقیقا همان دعا را در حق تو نیز مى کنند.

از ذکر و یاد الله غافل نباش،ذکر الله قلب تو را جلا مى دهد،هر گاه دلت گرفت صادقانه و از ته دل استغفار کن،مطمئنا سبک و سرحال مى شوى.

در خاطرات گذشته زندگى مکن،گذشته گذشته است، تلخى هاى گذشته را در تمام زندگى یدک نکش و امروزت را به دیروزت گره مزن.

روابط اجتماعى خود را گسترش بده و با انسان هاى موفق و با ایمان و خوش اخلاق ه ن باش و با خویشاوندانت حتما صله رحم .

به پروردگارت حسن ظن داشته باش و به آینده امیدوار و خوشبین باش،الله آنگونه مى کند که تو انتظار دارى.

هرچند که گرفتار باشى،در هر حدى که مى توانى به مردم احسان و نیکى و گره از کار مردم بگشا،الله نیز گره از کار تو مى گشاید.

دعا را هرگز فراموش نکن و آن را دست کم نگیر،الله مى خواهد صداى تو را بشنود و مطمئن باش که هیچ دعایى هدر نمى رود و حد اقل تأثیرش،احساس راحتى و سبکى خواهد بود.